powrót do programuback to agendaZurück zum Programm
WYKŁADOWCY
LECTURERS
NOTE BIO

OLIVIER SALAT

OLIVIER SALAT – Francja • France • Frankreich

Clinique vétérinaire de la Haute Auvergne – 2 avenue du Lioran – 15100 SAINT FLOUR - FRANCJA
e-mail: olivier.salat@free.fr
Data urodzenia: 09 stycznia 1965
Narodowość: francuska
Wykształcenie: National Veterinary School w Tuluzie
Data ukończenia studiów weterynaryjnych: 1988
Wykształcenie zawodowe: Asystent w zakresie „patologii bydła” w Szkole Weterynaryjnej w Tuluzie w latach 1988-1990, pod kierownictwem profesorów Espinasse i Schelcher.
Certyfikat CEAV (extensive veterinary studies certificate) „Jakość w produkcji krów mlecznych” - 1998
Dyplom European College of Bovine Health Management (ECBHM) - 2009
 
Przebieg pracy zawodowej
Lekarz weterynarii od 1991 w SAINT FLOUR, gdzie 100% mojej działalności zawodowej dotyczy bydła.
- opieka na 60 stadami krów mlecznych (od 30 do 125 krów) - rozród i jakość mleka
- konsultacje w innych stadach krów mlecznych, na prośbę lekarzy weterynarii opiekujących się tymi stadami
Członek komitetu naukowego Francuskiego Towarzystwa Bujatrycznego
Członek komitetu „Krowa mleczna” przy SNGTV (krajowe towarzystwo praktyk weterynaryjnych).
Członek komitetu redakcyjnego francuskich czasopism: “Bulletin des GTV” oraz “Le nouveau praticien” (Nowy lekarz weterynarii)
 
Olivier SALAT
Address: Clinique vétérinaire de la Haute Auvergne – 2 avenue du Lioran – 15100 SAINT FLOUR - FRANCE
Email address: olivier.salat@free.fr
Date of birth: 09JAN65
Nationality: french
Education: National veterinary school of Toulouse
Date of graduation from veterinary school: 1988
Degrees: Assistant at the “cattle pathology” service of the Toulouse veterinary school between 1988 and 1990 with the professors Espinasse and Schelcher.
CEAV (extensive veterinary studies certificate) “Quality in dairy production” in 1998
Diplomate of the European College of Bovine Health Management (ECBHM) in 2009
 
Professional activities
Practitionner since 1991 at SAINT FLOUR with 100% of my activity in bovine activity.
- follow-up of 60 dairy herds (from 30 to 125 dairy cows) about reproduction and milk quality
- intervention in other dairy herds as referent specialist following request of local practiotionner
Member of the scientific committee of French Buiatrics
Member of the “Dairy Cow” committee of the SNGTV (National society of the veterinary technical groups).
Member of the reading committee of the French publications : “Bulletin des GTV” and “Le nouveau praticien” (the new practitioner)

 
Zarządzanie rozrodem w stadach krów mlecznych: moje doświadczenia z 20-letniej praktyki w leczeniu zaburzeń rozrodu
 
Rozród w stadach krów mlecznych – jak to robię
 
Cele postępowania:
- Poprawa wyników rozrodu w stadzie krów mlecznych
- Pomoc dla hodowców krów mlecznych w zarządzaniu rozrodem w stadzie
 
Postępowanie w stadach krów mlecznych w praktyce
- regularne wizyty na fermach
- badanie pochwy i badanie rektalne krów mlecznych
- ocena jakości mleka w stadzie krów mlecznych (ilość, a szczególnie jakość: mocznik, białko i tłuszcz)
- badania laboratoryjne, jeżeli konieczne
 
Narzędzia
- badanie usg narządów płciowych i jajników
- ocena IKC (BCS) w różnych grupach krów w stadzie (zasuszone, po wycieleniu i w laktacji)
- testy wykonywane w oborze: mocznik w mleku, Glucotrend (BHBA), pH moczu
- inne testy krwi (GSHpx, Zincemia, Iodemia)
 
Wyniki
 
Najważniejsze stwierdzane problemy: jak rozpoznać, rozwiązać problem i im zapobiec (przykłady):
- zapalenie macicy
- poporodowy brak rui
- ciche ruje
- słaba płodność

Reproductive management of dairy herds: my practitioner’s experience of 20 years of follow-up of reproduction
 
Follow-up of reproduction in dairy herds how I perform it
 
Goals of the follow-up:
- to improve the results of reproduction of dairy herds
- to help the dairy farmers to manage the herd’s reproduction
 
Presentation of the practical follow-up of dairy herds
- regular visits in farms
- vaginal and rectal examination of the dairy cows
- examination of the milk dairy herd results (quantity and especially quality : urea, protein and fat)
- laboratory tests if needed
 
Tools
- Genital and ovarian Ultrasound
- Follow-up of the BCS of different groups of cows in the herd (dry off, fresh and lactating cows)
- Cow side tests : milk urea, Glucotrend (BHBA), urinary pH
- Other blood tests (GSHpx, Zincemia, Iodemia)
 
Results
 
Main problems encountered: how to diagnose, solve and prevent them (study about examples):
- Metritis
- Postpartum anoestrus
- Suboestrus
- Poor fertility